1.1 Identitatea Partilor

Prestatorul serviciilor oferite pe acest site este Activitati pentru copii SRL, cu datele de identificare: CUI 39959749, J 13/2731/2018, cu adresa pe Str. Mărăști nr. 23, Constanța

Beneficiarul contractului este persoana fizica sau juridica care contracteaza pe acest site servicii sau cursuri si se identifica prin toate datele personale . Beneficiarul va fi numit numit in continuare cursant sau client.

1.2 Obiectul contractului. Drepturile cursantilor

Obiectul contractului il constituie realizarea contractului de prestare de servicii educationale si servicii conexe pe baza de inscriere conform clauzelor din prezentul contract.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.Prestarea de cursuri de limbi straine/informatica/robotica în mediul digital pentru beneficiarul cursant.

2.2. Numărul de cursanți dintr-o grupa online este între 6 și 8, în funcție de serviciul prestat și de vârsta copiilor. Numărul minim pentru care se ține ședința de curs este de 3 cursanti.

1.3 Durata Contractului

3.1. Contractul începe la data semnării acestuia şi este valabil până la finalizarea oficială a anului școlar pentru care s-a semnat acordul.

3.2 Prezentul contract  se incheie pe o perioada limitata – Prestarea de servicii va incepe de la data achitarii abonamentului lunar pana la sfarsitul anului scolar, beneficiarul are posibilitatea oricand sa comande cursuri si servicii suplimentare dar este necesara incheiereaunui nou contract de fiecare data.

1.4 Pretul Contractului

1.4.1. Prețul unui abonament lunar este de  376 lei pentru cursurile de limbi straine si de   448 lei pentru cursurile de robotica sau informatica. Anul școlar poate avea in total intre 10 si 12 abonamente. Cursul se desfasoara saptamanal, daca nu este altfel convenit, cu exceptia zilelor libere legale. Dacă cursantul absentează la una sau mai multe ședințe, acestea se pot recupera într-o altă zi și la o altă oră, stabilite în prealabil cu profesorul de curs.  Zilele libere sunt sărbătorile libere legale sub rezerva faptului că Guvernul României poate modifica sau suplimenta zilele libere pe durata anului fără ca centrul educațional să poată interveni. Numarul de sedinte dintr-o luna nu afecteaza tariful abonamentului.

1.4.2. Modalitatea de plată este astfel:

Contractul se poate achita în avans cu o reducere care poate varia între 3% pentru 3 abonamente, 4% pentru 4 abonamente, până la 10% pentru 10 abonamente sau contractul se poate achita lunar până la finalizarea anului școlar. Achitarea integrală se achită în maxim 3 zile de la semnarea contractului. În cazul în care un contract a fost achitat integral, locul la curs a fost rezervat, asadar sumele nu pot fi returnate insa se pot redistribui ca si credit pentru alte activitati din programa educationala a centrului.

Plata eșalonată lunară se face anticipat în numerar sau în contul prestatorului astfel până pe 25 ale lunii pentru luna următoare de curs. În cazul în care clientul întârzie cu achitarea tranșei se sistează intrarea la curs și se poate rezilia unilateral înscrierea. Dacă data scadentă de plată este zi nelucrătoare scadența se consideră în ziua lucrătoare anterioară datei scadente. Pentru plățile efectuate după data de 25 ale lunii centrul educațional nu poate garanta accesul la curs. Pentru plățile efectuate cu întârziere centrul educațional își rezervă dreptul de a rezilia înscrierea.

1.5 Limita drepturilor acordate

1.5.1 Toate drepturile acordate cursantilor sunt valabile doar pana la data limita afisata pentru fiecare activitate de curs in parte, dupa scurgerea perioadei prevazute cursantul nu mai beneficiaza de acel drept de accesare a activitatii de curs.

1.5.2 Dupa scurgerea ultimei zile de curs, cursurile se incheie, insemnand ca serviciile sunt prestate integral.

1.5.3. Absentarea temporară de la curs poate fi recuperată doar dacă clientul nu înregistrează restanță de plată la data solicitării recuperării. Se pot recupera maxim: 8 ședințe per curs. Recuperările se desfășoară în grupe de aceeași vârstă și de același nivel de cunoștințe. Recuperările nu vor depăși data de final a cursului.

1.5.4 ELIGIBILITATE – Serviciile oferite de Furnizor sunt destinate persoanelor cu varsta sub 18 ani si beneficieza de serviciile oferite atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre un parinte sau un reprezentant legal.

Inscrierea la cursurile oferite de Kids&Teens School se realizeaza prin completarea unui formular de inscriere. Parintele sau reprezentantul legal garanteaza ca toate informatiile pe care le introduc in formularul de inscriere sunt corecte si complete iar atunci cand intervin modificari, le aduc la cunostinta Furnizorului in vederea mentinerii acestor informatii actualizate.

Este interzisa inscrierea utilizand numele unei alte persoane sau un nume fals, precum si furnizarea de informatii incorecte, inexacte si/sau fictive.
Pentru accesarea site-ului www.englishkids.ro este necesara o conexiune la internet si un dispozitiv tip computer, laptop, tableta.

1.5.5 LITIGII:- Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabila de către reprezentanții lor. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești

1.6 Obligatii speciale cursanti:

Cursurile si toate materialele la care are acces cursantul sunt strict pentru folosinta si uzul sau personal si nu pot fi instrainate sau copiate sub nici o forma catre orice tert.

Clientul are obligația de a avea o conexiune de internet corespunzătoare astfel încât să permită susținerea lecției video.

Clientul va asigura copilului preșcolar mediul digital corespunzător și îi va oferi acestuia suport tehnic în cazul în care va fi necesar.

Sugerăm părintelui asistența cursantului școlar la lecția video cel puțin de 2 ori per lecție și cel mult de 4 ori per lecție, momente în care părintele se poate asigura că: conexiunea este stabilă, computerul are baterie sau este conectat corespunzător, mediile video digitale funcționează corect, sunetul este în parametri. Sugerăm părinților să nu se manifeste zgomotos astfel încât să nu deranjeze cadrul lecției.

Numărul de telefon la care vă vom face comunicări de importanță este:.0769662274. Informările sunt puse pe site-ul www.englishkids.ro, pe pagina principală de Facebook la adresa https://www.facebook.com/englishkidsteens/ sau sunt comunicate via Whatsapp. Centrul nu are obligația de a informa telefonic fiecare client în parte cu privire la informațiile care sunt deja afișate prin aceste canale.

1.7 Postarea de mesaje, participarea la curs

1.7.1 . În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabila dacă va fi transmisă celeilalte părți pe e-mail la office@englishkids.ro si pe adresa de e-mail a clientului mentionata mai sus, sau daca va fi lasata in scris la sediul subscrisei si va avea numar de inregistrare din partea subscrisei.

. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

1.8 Activităti interzise

1.6.1 Nu este permisa hartuirea sau adresarea pe un ton neadecvat sau folosind un limbaj neadecvat fata de colegi sau proferul de curs, in cazul in care aceasta prevedere este incalcata Furnizorul poate hotari excluderea cursantului din sistem si pierderea tuturor drepturilor stipulate in termenii de utilizare.

1.9 Incheierea Contractului

 1. Contractul încetează în urma rezilierii lui de către una din parți.
 2. Partea care reziliaza are obligația de a notifica cealaltă parte în scris cu privire la momentul la care doreste rezilierea, printr-o notificare de reziliere.
 3. Daca rezilierea survine înainte de data de data scadentă a tranșei atunci rezilierea se face imediat. Dacă rezilierea survine după data scadentă a tranșei de plată rezilierea nu va afecta scadența facturii și clientul are obligația de a achita suma înregistrată la plată.
 4. În urma rezilierii contractului clientul care revine în cadrul centrului se va reînscrie prin achitarea taxei de înscriere (dupa caz) și achitarea tariful anului școlar în curs.
 5. În cazul în care clientul genereaza conflicte diverse cu personalul centrului, cu alți părinți, se comportă agresiv cu propriul copil, cu alți copii sau cu personalul centrului educațional, prestatorul poate rezilia contractul unilateral.
 6. În cazul în care cursantul este agresiv cu alți copii sau cu personalul centrului centrul educațional poate rezilia contractul.

1.10 Drepturi speciale furnizor

1.8.1 Furnizorul are dreptul recunoscut de beneficiar de a stabili perioada de desfasurare a cursurilor si a modului in care sunt alocate lectiile. Kids&Teens School depune diligența în vederea însușirii cunoștințelor de către beneficiarul cursant (copil) sub rezerva capacităților acestuia și ale aptitudinilor generale ale fiecăruia. Kids&Teens School are metodologie de predare proprie, organizată pe planuri de lecţii obligatorii per fiecare curs în parte astfel încât metodologia şi stilul de predare nu sunt influenţate de factori externi cum ar fi: schimbarea profesorului de curs sau schimbarea cursantului dintr-o grupă în alta în cadrul aceluiași curs.

1.8.2 Perioada de desfasurare a unui curs este intre 40 de minute si 100 de minute pe saptamana, in functie de cursul pentru care se opteaza, perioada pe care furnizorul o va stabili in functie de modul in care se formeaza seria de cursanti.

1.8.5. Centrul educațional poate reprograma 1 sau mai multe ședințe de curs dacă profesorul se află în imposibilitate de a ține lecția. Furnizorul are dreptul de a schimba sau/si modifica perioada de desfasurare a unui curs incadrandu-se in limitele impuse de art. 1.8.2 pe care cursantii le-au luat la cunostinta la inscriere si pe care le va respecta, in plus va afisa programarea activitătilor in cadrul cursului pentru a fi indeplinita procedura de notificare a cursantilor si va anunta acest lucru cursantilor pentru ca acestia sa-si poata exprima acordul.

1.8.6 Furnizorul poate schimba sau modifica structura unui program de studii, dar isi va respecta obligatia contractuala stipulata in obiectul contractului de a oferi acces la suporturile de curs din pachetul de studiu exact asa cum era format la inscriere, pentru a nu aduce atingere dreptului beneficiarului de a beneficia de serviciu asa cum i-a fost prezentat la inscriere.

1.8.7.Deoarece functionarea serviciilor depinde de furnizorii de servicii internet furnizorul nu poate garanta ca serviciile oferite vor fi intotdeauna conforme cu dorintele utilizatorului, neintrerupte, la timp si fara erori insa va depune diligenta ca aceste aspecte sa nu altereze calitatea serviciilor oferite

1.8.8. Centrul educațional verifică în mod permanent calitatea și actul predării. Dacă în orice moment se constată că acesta nu corespunde pragului limitativ și standardelor de calitate ale centrului educațional atunci centrul își rezervă dreptul de a schimba profesorul de curs înainte de finalizarea cursului

1.8.10 Având în vedere faptul că ședințele de curs pot fi înregistrate, părinţii nu vor solicita personalului centrului date personale, date de contact, date despre alţi clienţi sau alte informaţii confidenţiale si vor fi de acord ca centrul educational sa inregistreze sedinta de curs sau sa fotografieze in timpul sedintei de curs iar aceste inregistrari si fotografii pot fi utilizate in vederea promovarii activitatii centrului educational.

1.11 FORȚA MAJORĂ

 1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
 2. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

1.12 Clauze Contractuale

 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
 2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
 3. Prin semnarea prezentului, sunteți de acord cu posibila filmare a ședințelor de curs. Aceste filmări nu se înstrăinează, ele sunt efectuate pentru păstrarea calității serviciilor centrului.
 4. Prin semnarea prezentului contract sunteți de acord ca centrul educațional să publice în mediu public digital (grupul/grupurile de whatsapp ale centrului, printuri (broșură, flyer, prezentări educaționale), site, site-uri de socializare, etc), poze și filmulețe din timpul cursurilor. Prin aceste poze centrul educațional încearcă să prezinte metoda de lucru, nu prezintă copiii participanți însă este posibil cadrele să conțină secvențe cu copilul dumneavoastra.
 5. La înscrierea cursantului va trebui să menționați pe fișa de înscriere tot ce considerați necesar despre copilul dumneavoastră. Centrul educațional nu poate evita aspectele pe care nu le cunoaște.
 6. Prin semnarea prezentului contract sunteți de acord să nu înstrăinați poze sau alte informații pe care vi le comunică centrul educațional decât dacă este astfel convenit cu centrul educațional.

2. Politica de Confidentialitate şi Protectie a Datelor cu Caracter Personal

2.1 DEFINITII: Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („Persoana vizata”). O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoana vizata: Vizitator sau Cursant Autentificat al Kids&Teens, denumit in continuare „Cursant”.

Operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana imputernicita de operator: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Destinatar: persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism catre care sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.

Consimtamant al persoanei vizate: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

DPO: Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (Data Protection Officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor GDPR.

GDPR (General Data Protection Regulation): Regulamentul (UE) nr. 679/2016 care reglementeaza protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

2.2 SCOPUL POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Ne angajam sa respectam si sa protejam confidentialitatea datelor cu caracter personal ale Cursantilor nostri. Scopul acestei politici de confidentialitate este de a descrie modul in care Kids&Teens colecteaza, utilizeaza, pastreaza si protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand accesati si utilizati serviciile Kids&Teens in calitate de „Cursant”.

Daca exista vreun aspect din aceasta Politica de Confidentialitate pe care nu il intelegeti in intregime, va rugam sa ne contactati oricand la adresa de email office@englishkids.ro

2.3 LA CE SE REFERA ACEASTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Aceasta Politica de Confidentialitate face referire la datele pe care le colectam de la dumneavoastra atunci cand accesati si utilizati serviciile Kids&Teens, in special acele date care pot fi folosite in scopul identificarii dumneavoastra (date cu caracter personal). Aveti responsabilitatea ca datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le introduceti pe site-ul www.englishkids.ro sa fie corecte si complete. Date incorecte si/sau incomplete ar putea face imposibila comunicarea cu dumneavoastra si/sau utilizarea corespunzatoare a serviciilor oferite de Kids&Teens.

2.4 CU CE SUNTETI DE ACORD ATUNCI CAND UTILIZATI SERVICIILE KIDS&TEENS
Prin accesarea si utilizarea serviciilor oferite de Kids&Teens, va exprimati acordul cu privire la termenii si conditiile acestei Politici de Confidentialitate. Daca nu sunteti de acord cu aceasta Politica de Confidentialitate, va rugam sa nu utilizati serviciile oferite de Kids&Teens.

2.5 CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTAM DESPRE DUMNEAVOASTRA

Exista trei tipuri de date cu caracter personal pe care le colectam:

Date furnizate de dumneavoastra
 – Colectam datele personale pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie atunci cand completati o cerere de inscriere la unul sau mai multe cursuri oferite Kids&Teens. Subscrisa, prelucrează date cu caracter personal în scopurile funcționării conform obiectului de activitate. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, data nașterii, serie și număr carte de identitate, CNP, data de emitere și data de expirare a cărții de identitate, cine a emis cartea de identitate, locul nașterii, adresa de domiciliu, telefon, adresă de e-mail. Aceste date sunt necesare: contractului de prestări servicii, facturării serviciilor, creării contului de utilizator pe site în vederea postării vocabularului de curs sau a altor informații despre cursuri, cursurilor: Nume și prenume, data nașterii, CNP, alergii alimentare, probleme de sănătate specifice. Datele sunt necesare următoarelor: contractului de prestări servicii, siguranței copilului pe durata șederii în cadrul centrului. Toate datele personale se vor păstra în cadrul centrului. Terții care au acces la datele personale sunt: firma de contabilitate parteneră care prelucrează facturile și le îndosariază. Datele personale nu vor fi înstrăinate decât dacă fac obiectul Instanțelor Judecătorești sau autorităților publice. Acestea vor fi stocate pe unul din laptop-urile centrului sub parolă. Niciun alt client nu are acces la datele dumneavoastră personale. Datele personale vor fi stocate pe durata de 5 ani, durata solicitată de ANAF pentru păstrarea contractelor cu clienții.

Participarea la cursuri online
Atunci cand participati la un curs online, exista posibilitatea ca noi sa colectam anumite informatii legate de activitatea dumneavoastra in calitate de Cursant, precum raspunsurile pe care le postati in cadrul cursurilor, feedback-ul primit din partea profesorilor de curs, rezultatele obtinute la aplicatiile practice.

Comunicarea cu Kids&Teens
Este posibil sa primim date cu caracter personal atunci cand ne transmiteti un mesaj prin email, utilizand serviciul live chat sau prin oricare alt mijloc, atunci cand ne contactati pentru asistenta sau pentru a ne adresa diverse intrebari, chiar si inainte de a va inscrie la cursuri. Este posibil sa colectam date precum nume, adresa de email, locatie, sistem de operare, adresa IP si alte informatii pe care ni le furnizati pe durata comunicarii, cat si informatii care pot fi colectate prin mijloace automate, descrise in cadrul acestei Politici de Confidentialitate.

Informatii referitoare la plati
Atunci cand pentru achitarea unui curs optati pentru plata online cu cardul, este nevoie sa furnizati procesatorilor nostri de plati o serie de informatii specifice precum: numele dumneavoastra asa cum apare pe card, numarul cardului, tipul de card, data de expirare si codul de verificare de pe verso-ul

Date colectate in mod automat –In momentul in care accesati site-ulwww.englishkids.ro, este foarte posibil sa colectam informatii prin mijloace automate, dupa cum urmeaza:

Date tehnice: informatii despre dispozitivul de pe care accesati site-ul, cum ar fi adresa IP, tipul de dispozitiv (computer, tableta sau smartphone), sistemul de operare utilizat, ID-ul unic al dispozitivului, browswer-ul folosit si alte informatii ce tin de sistemul de operare, url-ul de la care v-ati conectat la www.academiadeafaceri.ro. Exista posibilitatea ca, plecand de la o adresa de IP, sa putem determina furnizorul de servicii de internet si localizarea geografica a conexiunii la internet.

Date trafic site: informatii legate de interactiunea dumneavoastra cu site-ul www.englishkids.ro, respectiv paginile de pe site-ul nostru pe care le-ati vizitat, timpul de incarcare a paginilor, data si ora la care ati vizitat acele pagini, timpul petrecut pe fiecare pagina, istoricul cautarilor si hyperlink-urile pe care ati dat click.

Datele tehnice si cele de trafic sunt colectate prin intermediul instrumentelor de colectare automata a datelor (spre exemplu cookies sau alte tehnologii). Pentru a afla mai multe informatii cu privire la cookie-urile folosite de site-ul nostru, va rugam sa consultati Politica Cookie.

2.6 CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Datele furnizate de dumneavoastra sunt utilizate pentru

Furnizarea serviciilor oferite de Kids&Teens
Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va crea contul de cursant pentru platforma unde se desfasoara cursul si pentru a va oferi acces la cursurile la care v-ati inscris si la celalalte servicii pe care le oferim.

Newsletters si Oferte
Utilizam datele dumneavoastra personale pentru a va transmite stiri/articole din domeniul de activitate, noutati cu privire la oferta noastra de cursuri online sau pentru a va informa despre diverse programe promotionale sau evenimente organizate de Kids&Teens.

Participarea la cursuri online
Atunci cand participati la cursurile online de pe platforma, utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal in scopuri administrative care includ, fara sa se limita la: alocarea cursurilor si a activitatilor practice, evidenta participarii la cursuri, evaluarea participarii dumneavoastra in cadrul activitatilor practicea cursurilor sau cu scopul de a imbunatati platforma. Cataloagele de prezenta sunt arhivate ca dovada a frecventarii cursurilor la care ati fost inscrisi.

Comunicarea cu Kids&Teens
Atunci cand ne contactati prin email, live chat sau prin orice alta modalitate, este posibil sa folosim informatiile furnizate de dumneavoastra pentru a va raspunde intrebarilor si eventualelor nelamuriri. Ne folosim de adresa dumneavoastra de email pentru a va transmite atat notificari despre participarea dumneavoastra la cursuri (apropiere/depasire termene limita, neparticiparea la anumite activitati practice etc.) , cat si alte informatii de ordin administrativ, cum ar fi cele cu privire la eventuale lucrari de mentenanta a site-ului sau notificari privind actualizarea Termenilor de Utilizare, a Politicii de Confidentialitate si a celorlalte Politici. Ocazional, va putem cere feedback in legatura cu anumite subiecte.

Datele colectate in mod automat: Folosim aceste date pentru a:
(a) analiza comportamentul consumatorilor nostri;
(b) realiza diverse statistici demografice;
(c) analiza preferintele si interesele manifestate fata de anumite cursuri online;
(d) asigura securitatea serviciilor oferite de Kids&Teens  prevenind tentativele de frauda si abuz;
(e) oferi o interfata cat mai usor de utilizat asigurandu-ne ca intreg continutul de pe site este prezentat in cel mai eficient mod posibil in functie de dispozitivul utilizat de Cursantii nostri;
(f) dezvolta noi produse si servicii sau de a le imbunatati pe cele existente;
(g) gestiona preferintele Cursantilor si afisa continutul cel mai relevant pentru acestia;

(h) asigura functionalitatea tehnica a serviciilor oferite de Kids&Teens.
(i) Implementa marketingul personalizat:
(ia) promovarea produselor si serviciilor noastre si masurarea eficientei materialelor promotionale pe care vi le prezentam cu scopul de a va oferi doar reclame care sunt relevante pentru dumneavoastra;
(ib) transmiterea de sugestii si recomandari despre anumite produse si servicii care v-ar putea interesa;
(ic) transmiterea de email-uri cu oferte personalizate.

2.7 CUI DEZVALUIM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Datele personale nu vor fi înstrăinate decât dacă fac obiectul Instanțelor Judecătorești sau autorităților publice. Acestea vor fi stocate pe unul din laptop-urile centrului sub parolă. Niciun alt client nu are acces la datele dumneavoastră personale. Datele personale vor fi stocate pe durata de 5 ani, durata solicitată de ANAF pentru păstrarea contractelor cu clienții.

Furnizori de servicii
Folosim diversi furnizori de servicii pentru a asigura functionalitatea site-ului www.englishkids.ro si a platformei noastre pentru cursurisi utilizarea in conditii optime a serviciilor pe care le oferim. Accesul acestor furnizori de servicii la datele dumneavoastra personale este limitat la datele absolut necesare de care acestia au nevoie pentru a-si indeplini atributiile (de exemplu, designeri web, programatori).

Autoritati publice, Drepturi legale si Actiuni in Justitie
Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal autoritatilor publice ca raspuns la citatii sau ordine judecatoresti, pentru a ne stabili si exercita drepturile legale sau pentru a ne proteja drepturile, reputatia sau proprietatea si pentru a ne apara impotriva revendicarilor legale sau in alte cazuri prevazute de lege. De asemenea, este posibil sa utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand consideram ca ele sunt de folos in investigarea, prevenirea sau luarea de masuri legale in ceea ce priveste activitati ilegale sau suspecte, pentru a proteja si apara atat drepturile, proprietatea sau siguranta site-ului www.englishkids.ro, cat si pe cele ale Cursantilor nostri sau ale altor persoane implicate, in stransa legatura cu prevederile Termenilor de Utilizare.

Fuziune, achizitie, reorganizare
In cazul unei vanzari, fuziuni sau reorganizari partiale sau totale a afacerii, putem divulga si/sau transfera datele dumneavoastra cu caracter personal cumparatorului sau entitatii nou formate.

2.8 CATEGORIILE SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL (DATELE SENSIBILE)
Nu prelucram in mod intentionat date sensibile privind sanatatea dumneavoastra, originea rasiala sau etnica, orientarea politica, religioasa sau convingerile filozofice, apartenenta la sindicate, date genetice, biometrice sau date privind privind viata sau orientarea dumneavoastra sexuala.

Este indicat sa nu postati date sensibile pe forumuri, in cadrul activitatilor practice sau atunci cand comunicati cu noi sau cu alti Cursanti, indiferent daca aceste date va privesc pe dumneavoastra sau pe alte persoane. Orice date sensibile vor fi sterse imediat ce vor fi descoperite.

2.9 DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR
Site-ul www.englishkids.ro nu este destinat copiilor sau persoanelor sub 18 ani, prin urmare nu solicitam, nu colectam si nu pastram cu buna stiinta date cu caracter personal ale minorilor. In cazul in care descoperim ca am colectat in mod accidental date personale de la un minor, vom sterge acele date in cel mai scurt timp posibil. Totusi, Kids&Teens  va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci cand exista consimtamantul expres acordat in acest sens de catre parinti sau reprezentanti legali. Va rugam sa consultati sectiunea „Eligibilitate” din cadrul „Termenilor de Utilizare” pentru a afla mai multe detalii despre conditiile necesare pentru a deveni Cursant la Kids&Teens.

2.10 CAT TIMP SUNT PASTRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Pastram datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada in care sunt necesare scopului pentru care le-am solicitat initial si/sau pentru a ne respecta obligatiile legale.

Conform Ordinului Ministrului Educatiei, cataloagele cu prezentele pe care le-ati obtinut in calitate de Cursant impreuna cu datele dumneavoastra personale se arhiveaza cu termen de pastrare permanent. Aceasta inseamna ca datele dumneavoastra personale pot fi sterse din bazele de date, insa datele din cataloagele de prezenta se arhiveaza si se pastreaza pe o perioada nedeterminata, conform legii.

2.12 CUM PROTEJAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Luam toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru a proteja confidentialitatea, securitatea si integritatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Folosim proceduri stricte in ceea ce priveste colectarea si utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Stocam datele dumneavoastra personale in medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai persoanelor autorizate.

Din pacate, internetul nu este un mediu 100% sigur, astfel incat nu putem garanta 100% securitatea datelor cu caracter personal. Accesarea si utilizarea neautorizata a datelor, defectiuni hardware si software precum si alti factori imprevizibili sau incontrolabili, pot compromite securitatea datelor cu caracter personal in orice moment.

Confidentialitatea contului dumneavoastra de Cursant la Kids&Teens este protejata de o parola pe care dumneavoastra o alegeti. Aceasta parola este criptata.

Ce puteti face pentru a ne ajuta sa va pastram datele cu caracter personal in siguranta
Folositi un browser securizat.
Instalati aplicatii antivirus, antispyware si firewall.
Actualizati aceste programe in mod regulat.
Limitati accesul la computerul si browser-ul dumneavoastra.
Deconectati-va din contul de Cursant atunci cand nu mai participati la cursuri.
Activitati neobisnuite, precum o noua adresa a site-ului, email-urile de tip phishing, prin intermediul carora vi se solicita date cu caracter personal, ar trebui sa va trezeaca suspiciuni.
Folositi o parola puternica si nu o divulgati nimanui. Va rugam sa ne contactati asistenta[at]englishkidsi.ro de indata ce sesizati ca parola v-a fost compromisa.

Aveti in vedere faptul ca, de regula, comunicarea prin email nu este criptata si nu este considerata sigura.

2.13 DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
Va puteti exercita oricare dintre drepturile descrise in aceasta sectiune prin simpla transmitere a solicitarii dumneavoastra la office@englishkids.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca este posibil ca identitatea dumneavoastra sa fie verificata inainte de a trece la pasii urmatori pentru a va rezolva solicitarea.

Drepturile persoanei vizate sunt:

 1. Dreptul de acces. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără constrângere, în orice moment în termen de trei luni de la primirea cererii și în mod gratuit: confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate; informații referitoare la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt comunicate datele; comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a altor informații disponibile cu privire la originea datelor; informații privind logica subiacentă oricărei prelucrări automatizate a datelor care o privesc.
 2. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete.
 1. Blocarea datelor Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului blocarea datelor în cazul în care: acuratețea acestora este contestată de către persoana vizată, într-un termen care să îi permită operatorului să verifice acuratețea, precum și exhaustivitatea datelor sau operatorul nu mai are nevoie de acestea pentru îndeplinirea sarcinilor sale, însă datele trebuie păstrate cu titlu probatoriu sau prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii, solicitând, în schimb, blocarea datelor. În ceea ce privește fișierele automatizate, blocarea este, în principal, asigurată prin mijloace tehnice. Faptul că datele cu caracter personal sunt blocate este indicat în sistem astfel încât să devină clar că aceste date nu pot fi utilizate. Datele cu caracter personal care au fost blocate în aplicarea prezentului articol nu sunt prelucrate, cu excepția stocării acestora, exclusiv în scop probatoriu, sau cu consimțământul persoanei vizate, sau pentru protejarea drepturilor terților. Persoana vizată care a solicitat și a obținut blocarea datelor care o privesc este informată de către operator despre deblocare, înainte ca datele să fie deblocate.
 1. Ștergerea. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală.
 1. Notificarea terților. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului notificarea unui terț căruia i-au fost comunicate datele în ceea ce privește orice rectificare, ștergere sau blocare cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau presupune un efort disproporționat.
 1. Dreptul la opoziție al persoanei vizate. Persoana vizată are dreptul: de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o privesc să facă obiectul unei prelucrări. În cazul în care opoziția este justificată, prelucrarea în cauză nu mai poate viza aceste date;  de a fi informată înainte ca datele cu caracter personal să fie comunicate pentru prima dată terților sau înainte ca datele să fie utilizate în numele terților în scopul marketingului direct și de a i se oferi în mod expres dreptul de a se opune, în mod gratuit, la această comunicare sau utilizare.

DATE CU CARACTER PERSONAL

 UNDE PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL
Datele personale pe care le colectam de la dumneavoastra sunt prelucrate si stocate pe servere aflate pe teritoriul Uniunii Europene, in tari care furnizeaza un nivel adecvat de protectie, in deplin acord cu legislatia europeana privind protectia datelor cu caracter personal.

BAZA LEGALA
Kids&Teens prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal doar atunci cand exista un temei legal, precum:
(a) consimtamant (atunci cand v-ati dat in mod expres acordul);
(b) contract (atunci cand prelucrarea datelor este necesara pentru onorarea unui contract, cum este de exemplu Contractul de Studii);
(c) respectarea legilor in vigoare;
(d) interese legitime.

COOKIE-URI SI ALTE TEHNOLOGII
Utilizam cookie-uri si alte modalitati de stocare automata a datelor pe site-ul www.engliskids.ro pentru a facilita si personaliza accesul dumneavoastra la serviciile oferite de Kids&Teens . Acest lucru ne ajuta sa va asiguram o experienta placuta atunci cand interactionati cu site-ul nostru si ne permite, de asemenea, sa ne imbunatatim serviciile. Aflati mai multe despre cookie-uri si alte tehnologii, inclusiv despre scopurile pentru care le utilizam in Politica Cookie.

INTREBARI, SUGESTII SI RECLAMATII
Daca aveti intrebari legate de prelucrarea datelor cu caracter personal , sugestii sau reclamatii, puteti contacta Responsabilul nostru cu protectia datelor cu caracter personal la office@englishkids.ro. Daca aveti nemultumiri legate de modul in care raspundem solicitarilor dumneavoastra, va puteti adresa Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

MODIFICARI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Va rugam sa aveti in vedere ca aceasta Politica de Confidentialitate este revizuita periodic iar anumite prevederi pot suferi modificari. Pe site-ul www.englishkids.ro veti gasi intotdeauna ultima varianta actualizata a acestei Politici de Confidentialitate

6. Responsabilităti si Garantii

6.1 Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa sau actualiza prezentii termeni si conditii de utilizare prin notificarea beneficiarului,

6.2 Furnizorul nu este responsabil de operatiunile de plata online, prin mijloace bancare sau posta realizate de terti acestia fiind raspunzatori pentru corectitudinea si siguranta operatiunilor realizate.

6.3 Furnizorul nu poate fi responsabil pentru daunele directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului.

6.4 Orice tentativa de frauda inregistrata pe site va fi raportata autoritatilor competente.

6.5 Daca oricare din articolele prezentului document va fi gasit nul sau nevalid, indiferent de cauza, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte articole.

6.6 Pentru relatii in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si serviciilor, ne puteti contacta utilizand datele prezentate in sectiunea „Contact” de pe site.
Furnizorul nu raspunde pentru eventuale defectiuni sau intreruperi in furnizarea serviciilor datorate software-ului sau providerilor de servicii conexe (domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet). In orice caz, daca apar astfel de situatii, clientul este obligat sa notifice telefonic Furnizorul, care va incerca sa rezolve in mod echitabil si intotdeauna in favoarea clientului, dar fara a periclita interesele comerciale, problemele aparute.